Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Rodina svetská a kresťanská

...ako všade, aj v manželstve a rodine, môžeme zažiť nielen dobro i radosť, ale aj nezdary a sklamania, ale ...

Dnes, prvú nedeľu po Vianociach, kresťania oslavujú sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Myslím si, že táto problematika je vysoko aktuálna aj v dnešných časoch, keď svetom, aj tým slovenským, vládne síce slobodný ale „zmutovaný“ vírus predstavy o rodine. Žiaľ ideálom nie je rodina reprezentovaná osobami, ktoré stáli pri jasličkách narodeného Ježiša, ale mýtus vytvorený materiálnym svetom, kde je manželstvo ukazované iba ako spôsob ako získať osobné blaho a úspech. Postavenie otca, matky aj detí  a ich úlohy sú známe už zo Starého zákona, čiže dávno pred narodením Ježiša. Na oživenie pamäti uvediem niekoľko citátov, kde Boh určil vzťahy v rodine : „ Pán dal otcovi vážnosť, ktorá je vysoko nad deťmi, a upevnil právo matky nad synmi. Kto si váži otca, očisťuje sa z hriechov; zbiera poklady ten, kto má v úcte matku. Kto si váži otca, bude sa radovať zo svojich detí a budú vyslyšané jeho modlitby. Kto si váži otca, bude dlho žiť, a kto poslúcha otca, potešuje matku. Syn môj, buď oporou svojmu otcovi v starobe a nezarmucuj ho, kým je nažive. Ak slabne na mysli, buď trpezlivý a nepohŕdaj ním, kým ty si pri plnej sile. Nezabudne sa ti, že si mal súcit s otcom, odráta sa ti z hriechov, ktoré si napáchal. Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi! Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli!“ A pripomeniem aj súčasný kresťanský manželský sľub: „ Sľubujem pred všemohúcim Bohom, že budem manželke verným manželom a že ju nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ju budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj man­želský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!“

Slovenský svetský zákon o rodine stanovuje pre život v manželstve tiež určité pravidlá. Napr. „Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia. Účelom manželstva je vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí. Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku. Snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí. Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť všetky formy rodiny všestranne chráni. Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie. Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa. Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa. Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.“

No čo poviete? Ktoré regule sú prísnejšie ? Odpoveď si prosím dajte sami, ale jedno je isté, každý kto do manželstva vstúpi, by mal vedieť, že dostal dar, ktorý je zároveň aj zodpovedným poslaním.  A tak ako všade, aj v manželstve a rodine, môžeme zažiť nielen dobro i radosť, ale aj nezdary a sklamania. No pravú, zodpovednú lásku muža k žene, rodiča k dieťaťu a naopak, predsa najskôr asi nájdeme len v rodine. To každému praje doko.


Akí sme? | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014