Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Valorizácia výsluhových dôchodkov od 1.7.2018, že vraj podľa zásluh

....za 7 odslúžených rokov je to 4,2 eura...

Vyslúžilcom zo silových rezortov, sa majú valorizovať dôchodky každý rok. Tento rok by tiež mali mať od 1. júla valorizované výsluhové dôchodky (VD).  Ale aj keď do 1.7. chýba už iba niekoľko dní, a návrh zákona o valorizácii už bol schválený v NR SR,  v Zbierke zákonov nebol stále zverejnený.  Ešte že, na  web stránke NR SR  je inkriminované znenie zverejnené a znie takto: „§ 143ah . Prechodné ustanovenia účinné od 30. júna 2018 . Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje za každý skončený rok doby trvania služobného pomeru o pevnú sumu 0,60 eura. Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a).“

Na prvý pohľad stručná a jednoduchá novela zákona. Iba na prvý pohľad. Prvým problémom je skutočnosť, či táto zmena bude do 30.6.2018 vyhlásená v Zbierke zákonov, platnosť totiž nadobúda, až po zverejnení v Zbierke zákonov. K čomu zrejme dôjde na poslednú chvíľu! K nejasnostiam môže dôjsť aj pri uplatňovaní tejto vety ...“ VD sa zvyšuje za každý skončený rok doby trvania služobného pomeru o pevnú sumu 0,60 eura....“ Totiž rok trvania služobného pomeru na účely tohto zákona je 365 dní. Do doby trvania služobného pomeru, napríklad u profesionálneho vojaka, sa nezapočítavajú doby prerušenia výkonu profesionálnej služby, doby dočasného pozbavenia výkonu funkcie, doby dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, doby výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom, doby služobného voľna bez nároku na služobný plat alebo neplatenej zálohy, ak trvali nepretržite aspoň jeden mesiac, s výnimkou materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, doby dočasnej neschopnosti z dôvodov uvedených v doby neospravedlnenej neprítomnosti v službe, doby neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone štátnej služby alebo doby neospravedlnenej neprítomnosti v zamestnaní. A nezapočítava sa ani doba, ktorú minister  ustanovil započítať zvýhodnene pri vzniku nároku na VD.  Tu ide napríklad o dobu výkonu funkcií osobitnej povahy alebo osobitného stupňa nebezpečnosti a dobu výkonu mimoriadnej služby v čase vojny alebo vojnového stavu. Rozsah zvýhodneného započítania môže byť najviac dvojnásobok skutočnej doby výkonu týchto funkcií.

Podľa tohto zákonného ustanovenia najnižšia teoretická valorizácia by mohla byť za 15 rokov nie 9 euro, ale len 4,2 eura.  Ide ale o špecifické prípady. Ako príklad uvediem vyslúžilca, ktorý na priznanie VD potreboval 15 rokov služby, no z tejto doby mal skutočne odslúžených iba 7 a pol roka doby, ale všetko vo výkone funkcií osobitnej povahy alebo osobitného stupňa nebezpečnosti, ktorú mu pri uznaní nároku na VD zarátali dvojnásobne.   Podobný postup zvýhodneného zápočtu, ale za iných podmienok.  je použitý aj u profesionálnych vojakov, ktorí boli v dobe od 31. decembra 2001 a najneskôr dňom 31. decembra 2010 prepustení zo služobného pomeru v dôsledku zníženia početných stavov ozbrojených síl alebo v dôsledku organizačných zmien. Táto kategória vyslúžilcov bude musieť rátať s tým, že za skončený rok doby trvania služobného pomeru pre účely valorizácie v roku 2018, im môže byť započítaný iba ukončený rok,  skutočne   vykonanej doby trvania služobného pomeru, očistený od doby zvýhodneného započítania. Pritom v dôvodovej správe k novele zákona sa píše: ..."  návrhom zákona sa výška zvýšenia (valorizácie) napr. u poberateľa výsluhového dôchodku  viaže na princíp zásluhovosti, ktorý sa prejaví u tých poberateľov výsluhového dôchodku, ktorých služobný pomer trval viac ako 15 rokov, pretože za každý ďalší skončený rok doby trvania služobného pomeru sa pevná suma zvyšuje. "... Otázka znie! Nie je prejavom zásluhovosti najmä výška platu ?

Len tak na okraj, od 1.7.2018 budú valorizované všetky dôchodky vyslúžilcov, teda aj pozostalostné a to pevnou sumou 15 euro. Príjemný víkend praje doko.

Viac mojich blogov s vojenskou problematikou nájdete, ak si kliknete na http://doko.blog.sk/?s=35984

 

 

 


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

  1. Dnes 28.6.2018 zverejnili novelu aj v Zbierke zákonov SR
    publikované: 28.06.2018 08:20 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014