Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Tajné kamery na pracovisku, nesmie mať nikto, ani generálny prokurátor

...Takže, bývalý GP pri výkone svojej funkcie najmenej v 4 prípadoch porušil zákony, ale nikto ho zato nijako nestíhal. ...
Verejnosť je znechutená tým, ako sa dve štátne inštitúcie naťahujú o tom, ktorá lepšie ovláda trestné právo pri riešení bývalého generálneho prokurátora. Namiesto toho, aby od začiatku sledovali základný záujem štátu a tým je chrániť práva a jeho záujmy. Pritom zákon o prokuratúre priamo ukladá orgánom činným v trestnom konaní a súdom povinnosť,  navzájom si pomáhať pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona.

Zákon ďalej stanovuje, že generálny prokurátor má postavenie vedúceho ústredného štátneho orgánu. Takže podľa našej ústavy môže konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Naviac generálny prokurátor skladá do rúk prezidenta SR sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a presadzovať a upevňovať zákonnosť.“

A tak súdny človek nemusí mať ani žiadne právnické vzdelanie aby rozoznal to, či bývalý generálny prokurátor tým, že si vo svojej pracovni na pôde generálnej prokuratúry, namontoval skrytú kameru, porušil zákony alebo nie. Poďme si to ozrejmiť.

1. Porušený bol už Zákonník práce lebo ten stanovuje, že zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, bez toho, aby ho na to vopred upozornil.

2. Takisto bol porušený aj zákon o prokuratúre kde sa stanovuje, že prokuratúra pri výkone svojej pôsobnosti je povinná využívať zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

3. V priestoroch prokuratúry sa nesmú vyhotovovať obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy o úkonoch prokurátora.  Toto prikazuje zákon o prokuratúre.

4. K porušeniu došlo aj pri dodržiavaní Trestného poriadku, lebo štátne orgány sú povinné bez meškania oznamovať orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin a včas vybavovať dožiadania orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Podľa Trestného poriadku prokurátor v trestnom konaní zastupuje štát a je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel. Pritom bývalý GP sa od bývalého ministra dozvedel, že štát bol okradnutý o 2 mld Sk ale nestíhal nikoho.

Takže, bývalý GP pri výkone svojej funkcie najmenej v 4 prípadoch porušil zákony, ale nikto ho zato nijako nestíhal. To, že o tom, okrem neho, nikto iný nevedel je asi tak uveriteľné ako tvrdenie, že zem nie je guľatá.

Preto si myslím, že tvrdenie verejnosti o prehnitom systéme v akom pracujú slovenské orgány činné v trestnom konaní je nielen pravdivé, ale priam do neba volajúce. Samo sa to ale neurovná. A tak aj ja, chápem postoj prezidentky SR, ktorá dala svojím vyhlásením  jasne najavo, že je s prácou týchto zložiek nespokojná, ako snahu o ich  rýchlejšiu nápravu a očistenie sa od nežiaducich elementov z ich radov. Napr. pokojne by som na autách polície oželel aj sprofanované heslo „Pomáhať a chrániť“, ale úplne by mi postačilo, ak by všetci naši policajti podľa neho konali. Doko.


Komentáre,názory | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014