Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Na Slovensku bude vojenský ombudsman

V Českej republike existuje od roku 1997 a to na MO ČR ako Hlavný inšpektor ochrany ľudských práv. V Nemecku je takáto funkcia od roku 1956 a má názov Splnomocnenec pre kontrolu branných síl. Je volený Spolkovým snemom. Aká bude na Slovensku ?!

Aspoň to tak tvrdí súčasný  minister obrany. Konkrétne by táto funkcia mala na Slovensku existovať od roku 2022. Naše ozbrojené sily, by tak dostali túto funkciu po prvýkrát v ich histórii. Čiže, na naše pomery je to úplná novinka a keďže mnohí o tejto funkcii vedia veľmi málo, dovolil som si ju troška priblížiť.

Obecne platí, že ombudsman je nezávislý štátny poverenec pre občianske záležitosti, inak aj ochranca verejných práv. Historický pôvod slova ale aj funkcie, sa datuje od roku 1713, kedy túto funkciu zriadil švédsky kráľ Karol XII. Zo švédskeho „ombud“ (hovorca, predstaviteľ, poverenec, dôverník) a „man“ (muž). V odbornej literatúre sa najčastejšie uvádza, že ide o úrad zriadený ústavou, legislatívnym aktom alebo parlamentom, v ktorého čele stojí nezávislý, vysoko postavený verejný činiteľ, zodpovedný zákonodarnému zboru alebo parlamentu, ktorý prijíma sťažnosti občanov na vládne úrady, úradníkov a zamestnancov, alebo ktorý jedná zo svojej vlastnej iniciatívy, a ktorý má právomoc vyšetrovať, odporúčať nápravné opatrenia a vydávať správy. Napriek tomu, že pôsobnosť ombudsmana je rozsiahla, jeho právomoc je čisto poradná a odporúčajúca.“ Ombudsmanov delíme na všeobecných a špeciálnych. Všeobecný je zameraný na činnosť takmer celej verejnej správy. Pôsobnosť špeciálneho ombudsmana je jasne vymedzená len pre konkrétnu oblasť, napr. v našom prípade na oblasť vojenstva.

Na Slovensku o tomto poste pred rokom na svojom blogu písal terajší minister obrany pán Naď takto: „Navrhované riešenie by vytvorilo profesionálnym vojačkám a vojakom možnosť brániť sa v prípade porušovania ich individuálnych práv mimo tzv. striktnej veliteľskej línie. Vojak by mal v prípade neriešenia problému zo strany nadriadených možnosť obrátiť sa na tzv. vojenského ombudsmana, ktorý by nepodliehal vojenskej hierarchii.“  Strana SaS to má aj vo svojom programe kde sa píše: „Zavedieme úrad vojenského ombudsmana. Takmer každý vojak sa počas svojej kariéry stretne s nespravodlivosťou, korupciou, rodinkárstvom či obchádzaním zákona zo strany kolegov a neraz sú nútení, aby sami zákony obchádzali. Tento úrad bude mať za úlohu podať pomocnú ruku každému vojakovi, ktorý o to požiada. Vojenský ombudsman bude volený na 5-ročné obdobie NR SR po verejnom vypočutí kandidátov vybraných z odbornej verejnosti.“ Táto úloha sa dostala aj do programového vyhlásenia terajšej vlády a znie takto: „V záujme lepšej ochrany profesionálnych vojakov vláda vytvorí inštitút vojenského ombudsmana.“

A ako je to v zahraničí ?  V Českej republike existuje od roku 1997 na MO ČR - Hlavný inšpektor ochrany ľudských práv. Má napr. tieto úlohy: koordinovať ochranu ľudských práv v rezorte obrany; vydáva odporúčania, spracováva koncepciu a analytickú činnosť v oblasti ochrany ľudských práv v rezorte obrany (mimo oblasti ochrany osobných údajov, rovnosti príležitostí mužov a žien, národnostných menšín); prijíma sťažností obsahujúce údaje o závažnom porušení ľudských práv a slobôd, ktoré mu môžu vojaci odovzdávať priamo mimo služobný postup, kontroluje miesta, na ktorých sa obmedzuje osobná sloboda v pôsobnosti rezortu obrany (napr. väznice vojenských útvarov, uzavreté oddelenia psychiatrických oddelení vojenských nemocníc, policajné cely a podob.); zastupuje ministerstvo v Rade vlády pre ľudské práva ako jej stály člen; spolupracuje so splnomocnencom vlády pre ľudské práva a splnomocnencom vlády pre zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva atď. V Nemecku je takáto funkcia od roku 1956 a má názov splnomocnenec pre kontrolu branných síl. Jeho postavenie je silné a má dôležité právomoci. Je volený Spolkovým snemom na základe návrhu výboru pre obranu alebo určitého kvalifikovaného počtu poslancov. Zákon pritom nestanovuje žiadne osobitné kvalifikačné predpoklady, okrem absolvovania aspoň jedného roka vo vojenskej službe. Inak postačuje nemecké občianstvo a dosiahnutie veku 35 rokov. Funkčné obdobie je päť rokov; znovuzvolenie je prípustné. Okrem bežných zánikov môže na návrh výboru pre obranu dôjsť aj k jeho odvolaniu Spolkovým snemom. Splnomocnenec úzko spolupracuje s výborom pre obranu. Prijíma od neho poverenia na vyšetrenie konkrétnych prípadov, predkladá mu osobitné správy, navrhuje mu, ktoré veci (prípady) by bolo vhodné preskúmať a podob.

A čo na záver ?  Ťažko predpokladať, ktorý smer naberie slovenský vojenský ombudsman. Fakt je ale ten, že času do roku 2022 je veľmi málo, a ak terajšia koalícia chce skutočne vytvoriť tento orgán, mala by čím skôr vyvolať transparentnú diskusiu odborníkov, ale aj širokej verejnosti o tom ako by mal vyzerať úrad vojenského ombudsmana na Slovensku. Príjemný začiatok jesene praje doko.


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014