Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Neplaťte za rozhlas a televíziu, ak nemusíte !

... a niektorým dôchodcom sa takto môže v roku 2020 zvýšiť rozpočet mesačne o 2,32 eura ...
Určite si už viac čitateľov všimlo, že 17. 9. 2019 bola schválená novela zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Bola vyhlásená už aj v zbierke zákonov a to 15.10.2019 pod č. 314/2019 Z. z. Podstatné je, že novelou sa od 1. 1. 2020 ruší  ustanovenie, o polovičnej výške z úhrady 4,64 eura za každý aj začatý kalendárny mesiac.  Na druhej strane sa rozširuje počet platiteľov, ktorí budú úplne oslobodení od platenia tejto úhrady.  Nižšie uvádzam plné znenie nového § 5 odsek 1, ktorý stanovuje, že: ... „Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. b), že

a) žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo

b) je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, alebo

c) je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.“ ...

Pritom platiteľom úhrady podľa § 3 písm. a) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome. Vyberateľovi úhrady je platiteľ povinný písomne do 30 dní oznámiť:

a) vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu a zároveň túto skutočnosť preukázať,

b) vznik alebo zánik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu podľa  a zároveň túto skutočnosť preukázať.

Nezmeneným ale ostalo ustanovenie, ktoré určuje, že nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu vzniká až od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik tejto skutočnosti.

Tu sa naskytá otázka. Musia tí platitelia, ktorí do konca roka 2019 ešte budú platiť polovičnú výšku úhrady oznámiť a preukázať vznik nároku na oslobodenie od úhrady ? Odpoveď je daná v prechodných ustanoveniach k úpravám účinným od 1. januára 2020 kde sa píše toto:

... Platiteľ, ktorý do 31. decembra 2019 oznámil a preukázal vyberateľovi úhrady vznik alebo zmenu skutočnosti rozhodujúcej na určenie sadzby úhrady podľa § 6 ods. 3 v znení účinnom do 31. decembra 2019, nie je povinný od 1. januára 2020 túto skutočnosť vyberateľovi úhrady opätovne oznámiť ani preukázať...“

Stručne povedané, novela umožnila tým, ktorí ešte do konca roka budú platiť úhradu v polovičnej výške, aby od 1.1.2020, boli od úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska úplne, zo zákona oslobodení, tak ako ostatní, ktorí už teraz úhradu neplatia. Pritom to nemusia nikomu oznamovať ani preukazovať. Ale tí platitelia, ktorí zákonné požiadavky na oslobodenie od úhrady splnia až od 1.1.2020, vznik alebo zmenu skutočnosti rozhodujúcej na určenie sadzby úhrady, to ale oznámiť a preukázať vyberateľovi musia. V opačnom prípade budú platiť plnú výšku úhrady 4,64 eura za každý aj začatý kalendárny mesiac.  Príjemnú jesennú pohodu praje doko.

Na podobnú tému píšem aj na  http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=6579dd9b849038122669ed4ed4702fbf


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014