Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Mečiarova amnestia zo 7.7.1998 je od samého začiatku protiústavná

... ale čo chceme, keď na Slovensku sú stále politici ale aj právnici, ktorí aj to, čo my radoví občania vidíme len biele alebo čierne, oni vidia v dúhových farbách ...

Zasa sa na pretras médií dostal jeden právny akt, ktorý je podľa mňa, od samého začiatku protiústavný.   Ide o amnestiu, ktorú 7.7.1998 formou rozhodnutia vydal vtedajší predseda vlády Slovenskej republiky.  Rozhodnutie bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR číslo 214/1998 Z. z.

Plný text znie takto:

„ROZHODNUTIE

predsedu vlády Slovenskej republiky

zo 7. júla 1998

o amnestii

Predseda vlády Slovenskej republiky, využívajúc svoje právomoci podľa čl. 105 ods. 1 a čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky v záujme odstránenia sporov o výklad rozhodnutia o amnestii z 3. marca 1998, uverejneného pod č. 55/1998 Z. z., vyhlasuje toto rozhodnutie o amnestii:

Článok I

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné konanie pre podozrenie z trestných činov, ktoré mali byť spáchané v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda z 23. mája a 24. mája 1997.

Článok II

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné konanie pre podozrenie z trestných činov, ktoré mali byť spáchané v súvislosti s oznámeným zavlečením Ing. Michala Kováča, narodeného 5. decembra 1961, do cudziny, ku ktorému malo dôjsť 31. augusta 1995.

Vladimír Mečiar v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky „

Pozri aj web stránku:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1998/214/vyhlasene_znenie.html

 

Prečo som presvedčený o protiústavnosti tejto amnestie ?

Preto, že ak si dôsledne preštudujeme predmetný Čl. 102 písm. i) vtedy platnej Ústavy SR, ktorý znel takto: „ Prezident odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie,“ jednoznačne vidíme, rozpor a protiústavnosť v tom, že ústava umožňuje amnestovať iba tresty, ktoré už boli uložené súdmi. Teda, trestné konanie už bolo ukončené.  No v rozhodnutí o amnestii sa veľmi zrozumiteľne píše len o tom, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné konanie.  Čiže ani slovko o trestoch uložených súdmi, preto ani nie je možné žiadnu amnestiu udeliť. Žiaľ, naši politici, ale čo je horšie, aj niektorí právnici, majú  zalepené oči a vidia problém tam, kde vôbec nie je. Problém je inde. Slovenská republika je v dodržiavaní a vymožiteľnosti práva stále na úrovni tzv. banánových republík. Pritom každý právnik, ktorý študoval právo, by mal z predmetu „Rímske právo“ vedieť, že už rímsky právnik a politik Seneca,  asi 50 rokov pred našim letopočtom, povedal známu vetu:  „Nie kráľ je zákon, ale zákon je kráľ. (Lat. Non rex est lex, sed lex est rex.)“

Záver. Naši mnohí politici, vychádzajúc z obsahu ich vyjadrení v médiách, vôbec neovládajú text tzv. Mečiarovej amnestie.   Ak by ho ovládali, potom by nemohli zo svojich úst vypustiť vetu, že s touto amnestiou sa už nedá nič robiť.   Dá sa!  Len treba dodržiavať základnú poučku nášho právneho systému, a to konať podľa dobrých mravov a v dobrej viere.

Príjemný deň praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014