Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Kto je podozrivý, zaistený, zadržaný, obvinený, obžalovaný, odsúdený ...?

...Zaistenie osoby môže vykonať policajt, ak osoba svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie iných osôb alebo majetok; je pristihnutá pri páchaní priestupku a podobne. Zaistenie osoby nesmie spravidla trvať viac ako 24 hodín od obmedzenia osobnej slobody. Maximálne však do 48 hod...
O pár dni sú Vianoce, ale žijeme ťažké časy. A tak sa v médiách pretrasujú také slová, ktoré mnohým občanom veľa nehovoria. Preto som sa niektoré z nich, pokúsil stručne objasniť. Trestný poriadok vysvetľuje napr. tieto vybrané výrazy:

Orgány činné v trestnom konaní sú prokurátor a policajt. Subjekt trestného konania je každý, kto má a vykonáva vplyv na priebeh konania a komu tento zákon na uskutočnenie tohto vplyvu priznáva určité procesné práva alebo ukladá povinnosti. V konaní pred súdom je stranou ten, proti komu sa vedie trestné konanie, poškodený, zúčastnená osoba a prokurátor. Po nariadení hlavného pojednávania sa obvinený označuje ako obžalovaný. Odsúdený je ten, proti ktorému bol vydaný odsudzujúci rozsudok, ktorý už nadobudol právoplatnosť.

Trestné stíhanie je úsek od začatia trestného stíhania až do právoplatnosti rozsudku, prípadne iného rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu. Prípravným konaním sa rozumie úsek od začatia trestného stíhania do podania obžaloby, návrhu na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu (ďalej len „dohoda o vine a treste“) alebo právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní.

Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Obvinený. Toho, kto je podozrivý zo spáchania trestného činu, možno považovať za obvineného a použiť proti nemu prostriedky určené týmto zákonom proti obvinenému až vtedy, ak bolo proti nemu vznesené obvinenie. Obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak to dovoľuje zákon. Obhajcom môže byť len advokát.

Osobu podozrivú zo spáchania trestného činu môže policajt zadržať, len zo zákonných dôvodov. Na zadržanie je potrebný predchádzajúci súhlas prokurátora. Bez takého súhlasu možno zadržanie vykonať, len ak vec neznesie odklad a súhlas vopred nemožno dosiahnuť, najmä ak bola taká osoba pristihnutá pri trestnom čine alebo zastihnutá na úteku. Policajt alebo prokurátor postupujú pri tom tak, aby zadržanú osobu bolo možné odovzdať súdu najneskôr do 48 hodín a pri trestných činoch terorizmu do 96 hodín od jej zadržania. Zadržaná osoba sa umiestni do cely policajného zaistenia. Pred umiestnením osoby do cely odoberie policajt, ktorý vykonáva ochranu cely, tejto osobe veci, ktorými by mohla ohroziť vlastný život alebo zdravie alebo život a zdravie inej osoby. Ak osoba, ktorá má byť umiestnená do cely, nemá dostatočný odev alebo jej odev je hygienicky závadný, požičia jej odev útvar Policajného zboru. Do cely sa vždy umiestňujú oddelene osoby rôzneho pohlavia, mladšie ako 18 rokov a dospelé. Policajt napíše zoznam odobratých vecí, ktorý podpíše spolu s osobou umiestňovanou do cely. Pri prepustení osoby z cely jej odobraté veci vráti. Vrátenie vecí potvrdí osoba svojím podpisom. Policajt spravidla začne trestné stíhanie bez meškania, najneskôr však do 30 dní od prijatia trestného oznámenia, ak ho treba doplniť. Trestné stíhanie sa začne vydaním uznesenia. Každý je povinný dostaviť sa na predvolanie orgánov činných v trestnom konaní a súdu a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie.

Zákon o výkone väzby určuje práva a povinnosti obvineného vo výkone väzby (ďalej len „obvinený“) a dozor a kontrolu nad výkonom väzby. Pre účely tohto zákona sa obvineným spravidla rozumie aj obžalovaný. Zákon o výkone trestu odňatia slobody ustanovuje spôsob výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „výkon trestu“), práva a povinnosti odsúdených a dozor a kontrolu nad výkonom trestu.

Zaistenie osoby môže vykonať policajt podľa zákona o Policajnom zbore napr. vtedy ak: osoba svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie iných osôb alebo majetok; je pristihnutá pri páchaní priestupku, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci a podobne. Zaistenie osoby nesmie spravidla trvať viac ako 24 hodín od obmedzenia osobnej slobody. Maximálne však do 48 hod. Podrobnosti si môžete prečítať v spomínaných zákonoch. A každému prajem, aby o týchto výrazoch iba čítal, ale aby ich nemusel riešiť vo vzťahu k sebe alebo svojim blízkym. Pokojné a ničím nerušené vianočné sviatky praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014