Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Vrcholom demokracie je plná garancia ústavných práv občanov, aj listového tajomstva

... v čase vojny a vojnového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas v závislosti od priebehu udalostí obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na celom území Slovenskej republiky alebo na jej časti, a to najviac v tomto rozsahu: obmedziť listové tajomstvo ...

Už skôr som mal podozrenie, že Slovensko ako štát sa iba tvári, že je právnym štátom. Teraz môžem smutno konštatovať, že na Slovensku princíp právneho štátu absentuje aj v inštitúcii, ktorá by mala byť výkladnou skriňou demokracie, a tým aj dodržiavania zásad právneho štátu. Áno, ide o Slovenskú národnú radu (SNR), ktorá v plnej nahote ukazuje, že demokracia a demokratické právo, tam v labyrinte byrokracie buď zablúdilo, alebo ho tam niekto, niekde uväznil. Tentokrát sa obeťou chýbajúcej demokracie v SNR stalo listové tajomstvo. Posvätné to tajomstvo, civilizovaných demokracií. Čiže, mali by o ňom vedieť len dve osoby. Jedná v podobe pisateľa a druhá v podobe prijímateľa (adresáta).  Obrazne teda môžeme, listové tajomstvo,  porovnať aj so spovedným tajomstvom. No, poďme sa pozrieť, čo o listovom tajomstve hovorí slovenská ústava a slovenské zákony.

Čl. 22 Ústavy SR

Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú. Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou, alebo iným spôsobom; výnimkou sú prípady, ktoré ustanoví zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením.

Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

V čase vojny a vojnového stavu  možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas v závislosti od priebehu udalostí obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na celom území Slovenskej republiky alebo na jej časti, a to najviac v tomto rozsahu: ... obmedziť listové tajomstvo a tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností zavedením cenzúry a obmedziť doručovanie niektorých poštových zásielok. V čase výnimočného stavu a núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu: ... obmedziť doručovanie poštových zásielok.

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

Porušovanie tajomstva prepravovaných správ. § 196 - Kto úmyselne poruší listové tajomstvo vyzvedaním alebo otvorením uzavretého listu alebo inej písomnosti prepravovanej poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Zamestnanec poskytovateľa poštovej služby, ktorý spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin, alebo pozmení alebo potlačí písomnosť prepravovanú poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

Podľa vyššie uvedených zákonných ustanovení, je konanie zamestnancov pracujúcich v podateľni SNR, v kauze dodržiavania listového tajomstva, jednoznačne protizákonné a hrozí im pri dokázaní viny aj trest odňatia slobody. Pravda za predpokladu, že v SNR neprebieha vojna alebo tam nebol vyhlásený vojnový stav. Neobstojí ani pochybná argumentácia, že ide o bezpečnostné opatrenia. Veď  v právne demokratickej spoločnosti je neprípustné aj to, ak niekto v boji proti porušovateľom zákonov, použije protizákonné spôsoby. Príjemný večer praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014