Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Nie je to zneužitie právomoci ?

... ktorý zákon dáva vláde moc, aby mohla ukladať povinnosti vládnym uznesením ?

Predstavme si, že nám občanom – fyzickým osobám, ale ja podnikateľským subjektom – právnickým osobám, by od 1. júla 2020 vláda SR svojim uznesením zvýšila dane. Poviete si, veď je to sprostosť, toto môže iba zákon. Správne. Prečo potom vláda všetkým fyzickým a právnickým osobám, svojim uznesením  nariadila 12. marca 2020 mimoriadnu situáciu a 15. marca 2020 núdzový stav, keď naša ústava v Čl. 13 stanovuje, že povinnosti možno ukladať len zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo nariadením vlády ? Teda nie uznesením vlády !

Podľa mňa, dostupné právne pramene uznesenie vlády považujú len za iný právny akt, ktorý slúži iba ako forma rozhodovania vlády a to výlučne vo vzťahu k organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Inak povedané, uznesenie vlády nie je všeobecne záväzný právny predpis, teda ním ani nie je možné  ukladať povinnosti všetkým fyzickým alebo právnickým osobám.

Medzi spomínané právne pramene, o ktoré sa opieram, patrí Ústava Slovenskej republiky kde v Čl.118 stanovuje toto: “ Na prijatie uznesenia vlády je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vlády“. Ďalej je to zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v pôsobnosti, ktorého vláda rozhoduje spravidla formou uznesenia. Pritom plnenie úloh z uznesení vlády kontroluje Úrad vlády Slovenskej republiky. Okrem toho si vláda  schválila Legislatívne pravidlá, ktoré pojem uznesenie vlády nepoznajú. Tieto pravidlá totiž upravujú len tvorbu tam vymenovaných všeobecne záväzných právnych predpisov. Kam patria vládny návrh zákona, nariadenie vlády, vyhlášky vlády a vládne opatrenia. Aj podľa zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky, k všeobecne záväzným právnym predpisom patria: Ústava Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, nariadenia vlády Slovenskej republiky, vyhlášky a opatrenia. V zbierke zákonov sa okrem nich uverejňujú aj iné právne akty medzi, ktoré sú zaradené aj uznesenia vlády, ale len tie, o ktorých vláda rozhodla, že sa majú vyhlásiť v zbierke zákonov. Z toho mi teda vychádza, že uznesenie vlády je iný právny akt, ktorý zaväzuje len adresátov uznesenia vo vnútri štátnej správy. Preto z neho nemôžu plynúť záväzky pre fyzickú alebo právnickú osobu, mimo takto definovanej sústavy štátnej správy.

Samozrejme, že nemám patent na rozum, ale skutočne by ma zaujímalo, prečo vláda takú zásadnú vec ako je mimoriadna situácia a či núdzový stav, ktoré majú dosah na každú fyzickú a právnickú osobu, nevyhlasuje právne čistou a všeobecne platnou normou? Keď už nie zákonom, tak napr. aj nariadením vlády ?  O to viac, že Čl. 2 našej ústavy výslovne stanovuje, že štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Takže sa pýtam, ktorý zákon dáva vláde moc, aby mohla ukladať povinnosti všetkým fyzickým alebo právnickým osobám vládnym uznesením ? Príjemný deň praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014