Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Vodiči, už ste si doštudovali zmeny dopravných predpisov, platné od 1.4.2020 ?

... len tak na začiatok malá skúška. Máme ešte na Slovensku rýchlostné cesty alebo ich už nemáme? ...

Pri starostiach, spojených s ochorením COVID-19, viacerým vodičom na Slovensku zrejme unikla pomerne dôležitá skutočnosť a to tá, že nám ministerstvo vnútra od 1. apríla 2020  zmenilo dopravné predpisy. Vodiči určite vedia, že základné dopravné predpisy boli naposledy, vo väčšom rozsahu, menené v roku 2009. Odvtedy poznáme zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a Vyhlášku Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Tieto právne normy boli zásadným spôsobom zmenené od 1.4.2020 a to zákonom č. 393/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z. a Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

Zákon č. 393/2019 Z. z. zmenil nielen zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) kde sa dozvedáme, že „z hľadiska stavebnotechnického vyhotovenia sa diaľnice delia na diaľnice a rýchlostné cesty“ ale zmenil aj zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, okrem iného  aj v tom, že z jeho znenia od 1. 4. 2020 vypustil výraz „rýchlostná cesta“  a zaviedol nový pojem „cesta pre motorové vozidlá“. Fakt je ale ten, že rýchlosť 130 km/hod. je obecne dovolená na diaľniciach, ktoré majú nové dopravné zobrazenie v podobe informačných značiek „č. 309  Diaľnica a č. 310 Koniec diaľnice.“ Tieto značky totiž od 1.4.2020 nahradili staré značky „IS 27 Diaľnica“ a „IS 28 Rýchlostná cesta“ a ich modifikácie. S dodatkom, že dopravné značky a dopravné zariadenia, ktoré boli umiestnené do 31. marca 2020, ostávajú v platnosti aj naďalej, ak je to v súlade s významom nových dopravných značiek. A tak sa vo Vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení dozvieme napríklad aj to, že dopravné značenie je po novom rozdelené do 7 podskupín a že dopravné značky majú iné číslovanie. Napríklad podskupiny dopravného značenia sa delia na :  

1. Symboly

2. Výstražné značky

3. Regulačné značky

4. Informačné značky

5. Dodatkové tabuľky

6. Vodorovné značky

7. Dopravné zariadenia

Pritom aj zobrazenie nových značiek je mierne odlišné od starého značenia. Podrobnejšie na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/30/20200401

A čo na záver ? Neviem posúdiť, či bolo potrebné vydať novú vyhlášku o dopravnom značení, ale jedno viem isto, že tieto zmeny boli a sú málo propagované a vysvetľované v našich verejnoprávnych médiách. Osobne by som rád videl takú reláciu v slovenskej televízii, ktorá by edukačnou formou tieto dopravné zmeny priblížila, a to čo najväčšiemu počtu vodičov na Slovensku.  Tak či tak, nám vodičom, ak chceme jazdiť, neostáva nič iného ako si čo najrýchlejšie osvojiť tieto nové právne normy. V opačnom prípade, hoci nechtiac, riskujeme prípadné pokuty, lebo aj v slovenskom práve platí zásada, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Príjemné jarné dni praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014