Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

V krajine kde nesúhlas, znamená súhlas a súhlas, nesúhlas

... kdeže toto platí ? Na Slovensku !?!?....
Poviete si ako aj ja, čo je toto za somarina ? A tak som chvíľu rozmýšľal a potom som si povedal, že ak toto niekto vyplodí, potom toľko amaterizmu, trápnosti, neprofesionality, neúcty k zákonom a občanom, sa na jednom mieste len tak ľahko nevidí. O to viac, ak tým miestom je Úrad vlády SR a všetci ministri, ktorí 12.2.2020 odsúhlasili vyslovenie nesúhlasu s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Totiž, 18.2.2020 ministri tej istej vlády SR, na diaľku (per rollam ) zmenili slovo nesúhlas, na slovo súhlas. Že neviete o čo ide, Nie ste sami. Určite to nevedia ani spomínaní pani  ministri. Poďme ale rad za radom.

Neočakávane 12.2.2020, prerokovala vláda SR návrh na vyslovenie nesúhlasu s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. So záverom, že vláda nesúhlasí s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu a odporúča NR SR vysloviť nesúhlas s dohovorom. Poveruje predsedu vlády predložiť dohovor NR SR na vyslovenie nesúhlasu.

Pre zmenu 18.2.2020  prijala tá istá vláda uznesenie k návrhu na zmenu návrhu na vyslovenie nesúhlasu s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu schváleného uznesením vlády SR č. 71 zo dňa 12. februára 2020 kde vláda mení slovo „nesúhlas“ v návrhu uznesenia Národnej rady SR, schváleného uznesením vlády SR dňa 12. februára 2020, na slovo „súhlas“ a dopĺňa v ňom nasledovné slová: ... „B. rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.“

Naši školáci vraj majú problém čítať text s porozumením. Tento vyššie spomínaný text, asi s porozumením neprečítal ani jeden pán minister (-rka). Ak by tomu tak nebolo, potom nemohli prijať takýto, protichodný záver k jednému a tomu istému problému. O ktorom vraj dvakrát na vláde rokovali. Určite sa nájdu čitatelia, ktorí povedia, že predsa každý minister nemôže ovládať všetky zákony naviac, ak nie je ani právnik. Súhlasím, ale k tomu má úrad vlády zriadenú legislatívnu radu vlády, kde je 17 špičkových právnikov, ktorí túto úlohu – čítať s porozumením právne akty, hravo zvládnu. A naviac, majú to aj v popise práce. Problém je ale ten, že spomínaný materiál im nikto na posúdenie nedal a tak sa k nemu pochopiteľne, nemohli ani vyjadriť.

Pritom štatút tejto rady uvádza toto:... legislatívna rada je stálym poradným a koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti legislatívy. Rada najmä koordinuje a usmerňuje činnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov, pokiaľ ide o prípravu návrhov zákonov a návrhov nariadení vlády a návrhy medzinárodných zmlúv, ktoré majú prednosť pred zákonmi. Posudzuje a prijíma stanoviská na rokovanie vlády k návrhom  ústavných zákonov, zákonov, nariadení vlády, návrhy legislatívnych zámerov, poslanecké návrhy zákonov a k návrhom medzinárodných zmlúv, ktoré majú prednosť pred zákonmi. Posudzuje súlad prerokúvaných návrhov zákonov, návrhov nariadení vlády a návrhov legislatívnych zámerov s právom Európskej únie, dohovormi Rady Európy a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,

Inak povedané, materiál, ktorý vláda 12. a 18. februára 2020 prerokovala mal byť jednoznačne predložený na posúdenie do legislatívnej rady vlády, lebo vláda rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Podľa štatútu legislatívnej rady vlády, takýto dokument musí rada posúdiť a prijať stanovisko. Toto nebolo splnené, takže tento dokument nemal nikdy úrad vlády opustiť. Ale opustil ho !  A výsledok máme na svete. Úplne znemožnenie všetkých ctených členov vlády SR, v očiach ich voličov ale aj nevoličov. Príjemný deň praje doko.   


Zákony | stály odkaz

Komentáre

  1. SNS širí demagógiu, pričom si neváži ústavu, ale núti aj prezidentku
    aby konala v rozpore s ústavou. Pritom páni z SNS by mali vedieť, že existuje Čl. 101 Ústavy SR, ktorý výslovne hovorí toto: Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.
    publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014