Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Tak nejako sa rodia fámy

...nenapíšem nič nové, keď tvrdím, že na Slovensku každý „rozumie“ všetkému, ale najviac asi futbalu a priznávaniu starobných dôchodkov.... pritom napríklad skutočných odborníkov na sociálne zabezpečenie občanov je u nás len pár desiatok... ...

Vôbec sa preto nedivím, že cez víkend internetová Pravda na stránke

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/296651-byvali-vojaci-a-policajti-chcu-peniaze-aj-od-poistovne/

zverejnila článok, ktorý  je podľa mňa, úmyselne napísaný tendenčne a bez podstatných znalostí odbornej problematiky.  Stačí odcitovať napríklad túto vetu: „Sociálna poisťovňa je v týchto dňoch zavalená tisíckami žiadostí bývalých ozbrojencov, ktorí od nej požadujú vyplácanie starobného dôchodku, a to aj za ušlé roky.“  Pritom fakt je ten, že  títo "ozbrojenci"  žiadajú len to,  čo im zákon umožňoval už od roku 2003, ale  Sociálna poisťovňa (SP) im to celých 10 rokov upierala. No zákon je taký, že  každému občanovi  dovoľuje  od SP požadovať nevyplatené nároky  iba 3 roky spätne.  Čiže SP  takto 7 rokov  nezákonne  oberala „ozbrojencov“ o ich zákonné nároky.  Preto sa „ozbrojenci“ súdili a Najvyšší súd im v ich sporoch so SP dal takmer vždy za pravdu.  Keď sa to, ale všetko prevalilo na verejnosť, a to  cez  voľne prístupné znenia rozsudkov Najvyššieho súdu SR, začalo vedenie SP na nátlak  profesijných organizácii  „ozbrojencov“ konečne konať tak, ako malo konať už v roku 2003.   Na podporu tvrdenia uvediem jeden citát z rozsudku Najvyššieho súdu SR  ....“ Ustanovenie § 274 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z. zakotvuje zásadu zachovania získaných nárokov, rešpektujúc predchádzajúcu právnu úpravu (zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov), podľa ktorej sa nároky vyplývajúce  zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie zachovávajú do 31.decembra 2023. Z toho dôvodu pre posúdenie vzniku nároku na starobný dôchodok z titulu výkonu zamestnaní zaradených do zvýhodnenej pracovnej kategórie nie je možné pre navrhovateľa  stanoviť iné (menej výhodné) podmienky, ako boli stanovené predchádzajúcou úpravou. Toto  ustanovenie  umožňuje vznik nároku na starobný dôchodok pred dovŕšením  62. roku veku.“

A keďže „výsluhový dôchodok“ je iba  jednou z dávok výsluhového zabezpečenia „ozbrojencov“,  preto SP vždy pri výpočte starobných dôchodkov (SD)  „ozbrojencov“   ich vypočítaný  SD alikvotne o tento „výsluhový dôchodok“  kráti.  V jednom z rozhodnutí SP sa to zdôvodňuje takto: „. Suma SD zodpovedajúca obdobiu dôchodkového poistenia získaného vo všeobecnom systéme sociálneho  zabezpečenia sa vypočíta ako rozdiel sumy SD určenej s prihliadnutím na dobu výkonu služby a pomernej časti sumy dôchodku  za výkon služby...“ Inak povedané  "ozbrojenci" majú v skutočnosti vypočítaný iba  jeden dôchodok, ktorého jednu časť vypláca príslušný  služobný úrad a druhú časť SP.

Hoci zákonom č.235/1992 Zb, boli v ČSFR pracovné kategórie zrušené po 31.12.1992, na Slovensku sa tak stalo až 1.1.2000.  Pričom nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie alebo služby do I. a II. kategórie funkcií sa priznávajú do 31. decembra 2023. Pre tých čo o tomto probléme nevedia nič si dovolím odcitovať text z dôvodovej správy k vyššie uvedenému zákonu:... „ Systém pracovních kategorií postupně vznikal v letech 1927-1933 v SSSR za podmínek, kdy stát neměl dostatek prostředků na přiměřené důchody pro všechny občany a vybral proto některé skupiny pracujících, kterým přiznal vyšší důchodové nároky než jiným občanům. V padesátých letech došlo k převzetí tohoto systému i do československého sociálního zabezpečení. Na základě společenského významu práce, zdravotní rizikovosti pracovního prostředí a dřívějších představ o rozvoji národního hospodářství cestou preference těžkého průmyslu, byly mezi prioritní odvětví zařazeny nejprve zejména hornictví, hutnictví a těžké strojírenství. Postupně, zejména úpravami v r. 1964 a 1978, byl systém preferovaných pracovních kategorií rozšiřován i na další odvětví národního hospodářství. V období po 17. listopadu 1989 počet žádostí o přiznání preferovaných pracovních kategorií dále neúměrně vzrostl. K počátku roku 1990 byly u federálního ministerstva práce a sociálních věcí uplatněny požadavky na zařazení celkem více než 4 milionů pracovníků do I. a II. pracovní kategorie. Ke spravedlivému a rovnoprávnému důchodovému zabezpečení občanů nový systém sociálního pojištění preferované pracovní kategorie nepotřebuje.“... Takže veľmi stručne. Priznania SD, ktoré vychádzajú z uplatnených nárokov vyplývajúcich  zo zaradenia v zamestnaní I. a II. pracovnej kategórie,  sa týkajú  iba  časti „ozbrojencov“,  ktorých počet nie je možné  vierohodne uviesť, a to preto, lebo nikto nesleduje,  či poberateľ výsluhovej dávky ešte pracuje alebo nie a či predtým pracoval v zamestnaní I. alebo II. pracovnej kategórie. 

Podstatnejší je fakt, že SD  od dovŕšenia 55 rokov veku života,  sa  týkajú všetkých  občanov, teda nie iba „ozbrojencov" vtedy, ak  do 31.12.1999 pracovali v zamestnaní zaradenom do I. a II. pracovnej kategórie a mali v ňom odpracovaných najmenej 20 (15)  rokov  a celkove odpracovali najmenej 25 rokov.  Samozrejme, že keď niekto  po 55 roku veku SD nepoberal a pracoval ďalej, čiže do SP odvádzal  odvody  na starobné poistenie, tak potom sa jeho SD zhodnocoval ročne o 6%.  Teda za 10 rokov môže byť SD vyšší až o 60%.  Inak povedané, ak SP vyrátala a alikvotne upravila SD napr. vo výške 300 €tak zhodnotený SD za 10 rokov bude celkom vo výške 480 €.  Ešte raz podtrhujem,  že toto sa týka každého občana SR, ktorý splnil zákonné podmienky, teda nie iba výlučne „ozbrojencov“.  Samozrejme je tiež aj to, že títo  zamestnanci mali počas ich produktívneho veku  oveľa vyššie platy než bol celoštátny priemer, preto mali aj vyššie odvody do SP a teraz teda majú zákonite aj vyššie dôchodky.  Tak im  to prajme a nie záviďme!  Veď  chcú len to, čo im umožňuje  zákon! Všetkým prajem príjemný,  nedeľný večer. doko


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

 1. výsluhový dôchodok
  Pre všetkých prispievateľov k sociálnemu systému silových zložiek.
  To, že ho majú oddelený od SP neznamená, že si ho vytvárajú z vlastných zdrojov. Silové zložky nemajú vlastné zdroje a ani žiadne nevytvárajú. Tieto zložky vlastne parazitujú na štátnom rozpočte a neúmerne ho vyciciavajú. Sú v plnej miere dotované z rozpočtu svojho ministerstva, na činnosť ktorého prispieva v rozsahu 100% štát, čiže daňoví poplatníci!

  Štát pritom sociálny systém silových zložiek dotuje. Suma postupne narastá. Kým v roku 2009 dostali z rozpočtu 78,5 milióna eur, v roku 2010 to bolo 100 miliónov a v roku 2011 to bola suma 104 miliónov eur. E šte bývalá vláda vypočítala, že deficit osobitného účtu dosiahne do roku 2015 527 miliónov eur, my sme sa rozhodli pre novelu, ktorá má možnosť ušetriť 193 miliónov eur,“ vyhlásil Robert Kaliňák. Tak a kde si ušetril tých 193 mil. eur, ty tupec. Vyslovil si, že má možnosť ušetriť! To však nie je ušetrené! Tak, prosím vás, už tu netrepte, že si to silové zložky samé refinancujú!
  Do osobitného systému patria okrem policajtov a vojakov aj colníci, horskí záchranári, hasiči, tajní agenti či väzenskí dozorcovia. Vo výške výsluh týchto skupín sú však výrazné rozdiely. Kým priemerný dôchodok je pri policajtoch na úrovni 619 eur, v prípade vojakov je to až 800 eur. Počet poberateľov penzií v oboch rezortoch presahuje 33-tisíc ľudí.
  publikované: 20.01.2014 16:12 | autor: prid (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014