Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Príkaz na pracovnú povinnosť počas núdzového stavu (možný vzor)

... takmer nikto z dotknutých zdravotníkov nemá predstavu o tom, o aký dokument ide ....

Situácia s ochorením COVID – 19 na Slovensku je zložitá a tak, už niektorým zdravotníkom boli od príslušných okresných úradov, doručené príkazy na pracovnú povinnosť. Takmer nikto z dotknutých nemá predstavu o tom, o aký dokument ide. Ja som si pomohol web stránkou https://www.mhsr.sk/uploads/files/xQx2hjos.pdf na ktorej je vzor tohto dokumentu podrobne popísaný. Jeho zostručnenú a len orientačnú verziu uvádzam nižšie. Príloha č. 2 k Metodickému usmerneniu MH SR reg. č. 11827/2019-1020-082641. VZOR príkazu na pracovnú povinnosť.

OKRESNÝ ÚRAD v (uveďte konkrétny názov okresného úradu), (uveďte adresu príslušného okresného úradu) Č.: .................................. Dátum:.......................................

PRÍKAZ

na pracovnú povinnosť

Okresný úrad v (uveďte konkrétny názov okresného úradu) podľa §7 ods. 4, 5 alebo ods.71) a §16 ods. 3 písm. d) zákona č.179/2011Z. z. o hospodárskej mobilizácii o zmene a doplnení zákona č.387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.179/2011Z. z.“), na základe vyhlásenia núdzového stavu

prikazuje

FYZICKEJ OSOBE: meno a priezvisko fyzickej osoby: miesto trvalého pobytu fyzickej osoby (ulica, číslo domu, PSČ, (mesto/obec) rodné číslo fyzickej osoby: vykonávať opatrenie hospodárskej mobilizácie - pracovná povinnosť. Na tento účel je potrebné, aby sa menovaná fyzická osoba dostavila dňa ....................... o...............hod. na personálny útvar (uveďte názov subjektu HM, v prospech ktorého je pracovná povinnosť uložená). Menovaná fyzická osoba bude v rámci pracovnej povinnosti vykonávať činnosti v rozsahu určenom.

Tento príkaz nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia menovanej fyzickej osobe.

 Odôvodnenie

Pri vydaní tohto príkazu boli uplatnené ustanovenia právnych predpisov uvedené vo výrokovej časti tohto príkazu, pričom uvedená fyzická osoba bola určená na vykonávanie opatrenia hospodárskej

Poučenie

Menovaná fyzická osoba je povinná podľa §22 ods.1 písm. c)zákona č.179/2011Z.z. podriadiť sa pracovnej povinnosti a vykonávať pracovné úkony a určené práce v rozsahu potrebnom na zabezpečenie vykonávania niektorého z opatrení hospodárskej mobilizácie podľa pokynov Odmena za vykonané práce alebo náhrada za ušlú mzdu alebo plat bude poskytnutá v peniazoch podľa § 27 zákona č.179/2011Z.z. Odmenu alebo náhradu poskytne (uveďte názov subjektu HM, v prospech ktorého je pracovná povinnosť uložená). Ak príde počas pracovnej povinnosti k úrazu alebo chorobe z povolania, náhrada škody sa poskytne podľa §29 zákona č.179/2011Z.z.  Proti tomuto príkazu nie je prípustné odvolanie. Tento príkaz je preskúmateľný súdom.

Ukončenie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie –pracovná povinnosť: Vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie – pracovná povinnosť bude menovanej fyzickej osobe ukončené vydaním nového príkazu.

Povinnosti a práva fyzickej osoby, ktorej bol vydaný príkaz na pracovnú povinnosť:

1. Fyzická osoba je povinná sa dostaviť podľa tohto príkazu na vykonávanie pracovnej povinnosti v uvedený deň, čas a na určené miesto. So sebou je potrebné si priniesť preukaz totožnosti a tento príkaz. 2. Ak je fyzická osoba zamestnancom inej organizácie ako je subjekt hospodárskej mobilizácie, u ktorého sa bude fyzická osoba hlásiť na pracovnú povinnosť, oznámi svojmu zamestnávateľovi, že bola určená na vykonávanie pracovnej povinnosti u iného zamestnávateľa a predloží mu vydaný príkaz.

Písomné vyhotovenie príkazu dostane: 1x fyzická osoba, ktorej bol vydaný príkaz; 1x subjekt HM, v prospech ktorého bol vydaný príkaz; 1x konkrétny zamestnávateľ fyzickej osoby, ak je fyzická osoba zamestnaná/konkrétny úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ak je fyzická osoba nezamestnaná; 1x okresný úrad v sídle kraja, ak tento nevydal príkaz; 1x okresný úrad, ktorý vydal príkaz.

Okrúhla pečiatka 

Podpis

 meno a priezvisko prednostka/prednosta

okresného úradu

A čo na záver ? Dovolím si napísať, že toto je len skrátená  ukážka dokumentu. Účelom je v hrubých rysoch priblížiť jeho obsah. Podrobný vzor si môžete prečítať na hore uvedenej web stránke. A toto som na tému COVID – 19 napísal v marci 2020 http://doko.blog.portal.sk/detail-covid-%E2%80%93-19-uz-ukazal--ze-mat-iba-politikov-nestaci.-treba-mat-aj-odbornikov--.html?a=9a9f73c28cffe830eb64fd780a73400c  
Prajem príjemný deň a nám všetkým úspešné zvládnutie starosti s COVID – 19.

 

 


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014