Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Podstata valorizácie dôchodkov

.. podľa mňa, ak sa majú meniť podmienky valorizácie, mala by tomu predchádzať široká diskusia a to nielen medzi odborníkmi, ale aj medzi samotnými užívateľmi dôchodkov....

Na túto tému som už písal asi pred mesiacom. Z reakcie čitateľov je zrejme, že veľká časť z nich nepozná základné pojmy, týkajúce sa valorizácie dôchodkov. A tak mi dovoľte rozšíriť spomínaný článok o niekoľko nasledujúcich pojmov.

1. Podľa  výkladu jazykovedného ústavu SAV je v ekonomike význam slova valorizácia definovaný ako  zvyšovanie platov úmerne s rastom cien. Valorizovať znamená zvyšovať mzdy, dôchodky úmerne s rastom cien.

2. V stanovisku európskeho súdu je  názor, že valorizácia má zabezpečiť hodnotu dôchodkov a zachovať ich kúpnu silu, aby boli dotknuté osoby chránené pred rizikom, ktoré je typicky spojené s ich vekom, a to pred chudobou v starobe. Valorizáciou podľa príslušného indexu spotrebiteľských cien by sa totiž malo zabrániť tomu, aby poklesol príjem nevyhnutný na pokrytie životných nákladov, čo možno považovať za legitímny cieľ sociálnej politiky.

Okrem uvedeného do úvahy ale musíme brať aj to, čo  na Slovensku podľa platného zákona pre valorizáciu platí. A to, že:

1. Zvyšovanie dôchodkových dávok (valorizácia) závisí od medziročného rastu spotrebiteľských cien a medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR vykázaných štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, a od priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku.

2. V roku 2017 sa valorizácia stanoví o pevnú sumu, ktorú  určí súčet 90 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 10 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku platných za prvý polrok roku 2016.

3. Od 1. januára 2018 dôjde k zmene a valorizácia sa určí ako pevná suma v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka 2017.

4. Podľa metodiky Štatistického úradu SR  sa sleduje priemerná miera zmeny cien tovarov a služieb kupovaných za účelom zistenia spotreby domácností v Slovenskej republike. Výpočet vychádza zo spotrebného koša, ktorý sleduje 704 položiek. Pritom zvlášť sú zostavované indexy za všetky domácnosti (spolu), za domácnosti zamestnancov, domácnosti dôchodcov a domácnosti s nízkymi príjmami.

Z uvedených faktov teda jasne vyplýva, že zmyslom valorizácie by mala byť čiastočná eliminácia nákladov spojených s rastom životných nákladov dôchodcov, a to v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov.  Pritom spôsob, akým to štát urobí, stanovuje zákon.  Dnes platí, že valorizácia sa má vykonať jednotne o pevnú sumu. Nájde sa časť takých poberateľov dôchodkov, ktorí sú nespokojní, lebo vo zvyšovaní valorizácie o pevnú sumu vidia diskrimináciu. Ich najčastejšia argumentácia spočíva v tom, že apelujú na zásluhovosť. Tá ale v našom súčasnom právnom systéme pri určovaní valorizácie dôchodkov nemá a ani nemôže mať žiadnu oporu.  Značná zásluhovosť je totiž  zohľadnená už pri výpočte prvého dôchodku, a ak by mala byť zohľadnená ešte aj pri valorizácii, podľa čoho by sa určili spravodlivé a objektívne kritéria.?  Dnes také nie sú. Možno, že v budúcnosti ich ponúkne sám život. Uvidíme !  Viac píšem aj na

http://doko.blog.portal.sk/detail-vlada-sr-opakovane-diskriminuje-vysluhovych-d%F4chodcov.html?a=d7efcc964063890e22225bbfebc5149a


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014