Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Minimálny a minimálnejší dôchodok

....Podľa mňa je skutočný význam MiD preceňovaný. A to preto, že sa ročne týka iba obmedzeného počtu ľudí a vôbec nerieši tých, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemohli byť dôchodkovo poistení najmenej 30 rokov, ....

V roku 2015 bol novelou zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, schválený inštitút minimálneho dôchodku. Je to svojim spôsobom stále novota a mnohí z nás nemajú celkom jasne ako môže existovať nižší starobný dôchodok (SD) než deklarovaný minimálny dôchodok (MiD). Pritom slovo minimálny samo o sebe znamená najnižší. Preto ten názov blogu. Fakt je ale ten, že na Slovensku niekoľko desaťtisíce ľudí poberá menší SD než je MiD. Je to možné jednoducho preto, lebo SD nie je identický s MiD. Kým SD je len jedna dôchodková dávka, tak MiD je súhrn dôchodkových dávok (napr. SD alebo ID plus vdovský, vdovecký, všetky druhy výsluhových dôchodkov, dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia a dôchodky z cudziny.)

SD môže byť nižší ako MiD aj preto, že § 65 zákona o sociálnom poistení stanovuje, že poistenec má nárok na SD, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Pritom ten istý zákon v § 82b určuje, kto má nárok na zvýšenie sumy SD, či  invalidného dôchodku (ID) tak aby mu bol priznaný MiD. Pri  uplatňovaní nárokov na získanie MiD sú kritéria tvrdšie. V prvom rade treba aby poistenec Sociálnej poisťovne (SP) splnil požiadavku dovŕšenia dôchodkového veku a získal najmenej 30 rokov upraveného obdobia dôchodkového poistenia. Pritom do tohto upraveného obdobia dôchodkového poistenia sa započítajú len tie poistné obdobia, ktoré boli získané pred 1.1.1993, ďalej poistné obdobia nadobudnuté v cudzine a ďalej iba také poistné obdobia kde ich osobný mzdový bod bol najmenej v hodnote 0,241. A posledná podmienka na priznanie MiD je, že SD alebo ID bol priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Suma MiD je pritom stanovená na najmenej 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Táto suma sa môže zvýšiť o 2 percentuálne body za každý ďalší rok nad 30 rokov poistného obdobia a o 3 percentuálne body za každý ďalší rok nad  39 rokov poistného obdobia. Na rozdiel od SD sa MiD nevalorizuje.

Podľa Dôvodovej správy, MiD má poistencovi, ktorý počas väčšiny svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť, zabezpečiť aby nebol po dosiahnutí veku na SD, odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi, a aby jeho suma MiD bola vyššia ako je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Najnižší garantovaný MiD, teda nie SD je dnes v sume 269,50 € a ročne by ho malo dostávať okolo 75 392 penzistov. Zaujímavé je aj zistenie, že práve vďaka MiD by mohlo opustiť finančné pásmo hmotnej núdze (198,09 € ) asi 3 200 penzistov. Len tak na okraj. Hmotná núdza je stav, keď príjem člena domácnosti nedosahuje sumy životného minima. Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. V súčasnej dobe je výška životného minima 198,09 € mesačne.

Skepticky sa na súčasnú životnú úroveň seniorov pozerajú štatistici cez kritérium chudoby. Chudoba je totiž stanovená ako 60 % strednej hodnoty všetkých dôchodkov. Na Slovensku táto hodnota mesačne dosahuje výšku  asi 340 €.  V roku 2013 u nás pod touto hranicou žilo asi 7 % dôchodcov (70 000), čo bol piaty najnižší podiel v EÚ. Pritom rizikom chudoby bolo v roku 2014 na Slovensku ohrozených  až 12,6 % zo všetkých  obyvateľov, teda približne 660-tisíc osôb.

Čo na záver ? Podľa mňa je skutočný význam MiD preceňovaný. A to preto, že sa ročne týka iba obmedzeného počtu ľudí a vôbec nerieši tých, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemohli byť dôchodkovo poistení najmenej 30 rokov, pritom ten istý zákon dáva legálnu možnosť aby každý poistenec, ktorý bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek mohol dostať SD. Preto si myslím, že MiD sa mal priznať už aj pre tých, čo splnili tieto uvedené zákonné podmienky.  A to posledné, nie je jedno či niekto povie, že má minimálny SD – lebo taký vôbec neexistuje alebo povie, že má priznaný minimálny dôchodok, ktorý síce existuje ale nie je možné ho valorizovať, tak ako sa valorizujú SD.  Pekný decembrový deň praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014