Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Emeriťackí ozbrojenci vedú v boji so Sociálnou poisťovňou

...aspoň aká taká satisfakcia za roky spôsobených krívd. ...

     Pred časom, som tu na svojom webe písal, ako emeritní ozbrojenci zo silových rezortov, prišli v roku 2012  neoprávnene, zásluhou slovenských poslancov NR,  o svoju valorizáciu výsluhových dôchodkov.

Teraz,  sa koleso šťastia otočilo v ich prospech. Totiž, Sociálna poisťovňa (SP) po dlhých rokoch súdnych sporov, z ktorých skoro všetky prehrala, na svojej web stránke konečne  uznala právo na priznanie civilných starobných dôchodkov tejto skupine našich občanov.

Citujem z článku SP : .. „Podľa právneho názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR) nároky poistencov zo zaradenia doby výkonu služobného pomeru (ďalej len „doby služby“) do I. (II.) kategórie funkcií sa podľa ustanovenia § 274 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zachovávajú rovnako ako sa zachovávajú nároky tých poistencov, ktorí vykonávali zamestnania zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie, aj keď títo poistenci získali (by získali) za doby služby dávky v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia.“.....

Preto SP zosúladila svoju aplikačnú prax so zovšeobecneným právnym názorom NS SR, ktorý bol potvrdený aj mnohými rozsudkami krajských súdov a pri posudzovaní nárokov na dôchodkové dávky tých poistencov, ktorí ako policajti alebo vojaci vykonávali službu zaradenú do I. a/alebo II. kategórie funkcií v požadovanom rozsahu (najmenej 15 až 20 rokov) a získali najmenej 25 rokov doby poistenia ako súčet dôb poistenia (zabezpečenia) zo všeobecného civilného systému sociálneho poistenia a osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, potom za týchto podmienok majú nárok na priznanie civilnej dôchodkovej dávky už vtedy,  keď dosiahli  vek 55 až 59 rokov. Pritom musí byť splnená aj podmienka, že  doba ich služby v požadovaných kategóriách funkcií trvala do 31. decembra 1999.

Podľa článku z časopisu SP :...... „ Zachovanie nárokov vyplývajúcich zo zaradenia doby služby do I. a II. kategórie funkcií spočíva v určení „nižšieho“ dôchodkového veku čo závisí:

-  od rozsahu doby služby získanej v I. a/alebo II. kategórie funkcií,

-  od hodnotenia doby služby ako obdobia dôchodkového poistenia,

- od hodnotenia príjmov dosiahnutých počas doby služby v rozsahu zodpovedajúcom osobným vymeriavacím základom,

- od určenia sumy dôchodkovej dávky podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj od určenia sumy podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003. Potom SP následne prizná  dôchodkovú dávku v tej sume, ktorá z nich je vyššia (vzťahuje sa len na tých poistencov, ktorí dôchodkový vek dovŕšili/dovŕšia v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2023 a zároveň splnia aj vyššie uvedené podmienky služby platné pre I. a II. kategóriu funkcií )...“

Veľmi jasne  sa na túto tému vyjadril NS SR,  keď vo svojom  rozsudku č. 9So/138/2011 z 22. augusta 2012 píše: ...„Absolútne vylúčenie hodnotenia doby poistenia zo všeobecného systému u tých poistencov, ktorí získali dávky dôchodkového zabezpečenia v inom systéme sociálneho poistenia a nie v systéme všeobecnom, má za následok horšie zaobchádzanie s nimi, ako s inými poistencami...“

Podrobnejšie  o tejto problematike vo svojom mesačníku číslo 6/2013, píše SP na  web stránke: http://www.socpoist.sk/ext_dok-062013---01---naroky-poistencov--ktori-vykonavali-dobu-sluzby-podla-zsp/55539c

Záver:  Je  to aspoň aká taká satisfakcia  za roky  spôsobených krívd.

Prajem príjemný víkend. Doko


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014