Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Boj vyslúžilcov o valorizáciu ich VD v roku 2019

... Terajší spôsob valorizácie VD sa totiž mnohým poberateľom VD vôbec nepáči. Chýba im v tom nejaký systém. ...

Poberatelia civilných starobných dôchodkov (SD) už svoje dôchodky dostali valorizované v januári 2019. Poberatelia výsluhových dôchodkov (VD)  z radov bývalých vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov, ešte len na spôsob svojej valorizácie v roku 2019 čakajú.  Totiž, ministerstvo vnútra ako gestor zákona o sociálnom zabezpečení uvedenej skupiny vyslúžilcov, iba 30.1.2019  začalo skrátené medzirezortné pripomienkové konanie, k zmene predmetného zákona. Zmena by mala platiť od 1.7.2019. Teda čas tlačí všetkých. Navrhovateľov, pripomienkovateľov, vládu ale aj poslancov NR SR. Ak by to náhodou nestihli, tak v roku 2019 je ohrozená celá valorizácia VD vyslúžilcov.

Terajší spôsob valorizácie VD sa totiž mnohým poberateľom VD vôbec nepáči. Chýba im v tom nejaký systém. V civile je to jednoduchšie najmä preto, že SD sa priznáva fakticky jednotne – vždy od dosiahnutia veku potrebného na priznanie SD, ktorý je len minimálne rozdielny ( teraz asi 60  až 62 a pol roka veku).   VD sa ale priznávajú v oveľa väčšom rozpätí (približne 35 až 55 rokov veku).

Nezhody spočívajú najmä v tom, že absolútna väčšina z poberateľov VD chce, aby sa ako podklad do výpočtu valorizácie využili len údaje z priemerných výsluhových dôchodkov a nie zo SD, s čím ale nesúhlasí gestor zákona. Táto ich nespokojnosť má oporu v tom, že celý systém VD rieši osobitný zákon, ktorý pojem starobný dôchodok ani nepozná. Rozkol, medzi poberateľmi VD ale spôsobuje aj nejednota v tom ako v praxi, pri uplatňovaní valorizácie, realizovať zásluhovosť a solidaritu. Jedna skupina totiž tvrdí, že poberatelia, ktorí slúžili dlhšie (napr. do 50 až 55 rokov veku)  by mali mať vyššiu valorizáciu. S tým, ale nesúhlasia tí mladší, tí chcú aby valorizácia bola pre všetkých úplne rovnaká. Dnešná situácia podľa mňa, keď vojakom aj policajtom stále chýba niekoľko tisíc uchádzačov (aby boli naplnené tabuľkové počty), viac nahráva tým ozbrojencom, ktorí ostanú  slúžiť čo najdlhšie. Objektívne prevláda názor, že zato by mali byť aj viac zvýhodnení ako tí, čo slúžili kratšie. Napríklad aj vyššou valorizáciou. Ako to ale skončí, to dnes nikto ani len netuší. O to viac, že zatiaľ sa k problému jasne nevyjadrila ani jedna z väčších organizácii, ktoré vyslúžilcov zastupujú.

A tak to zobralo do rúk niekoľko jedincov, ktorí pripravili a na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75 aj zverejnili hromadnú pripomienku.  Ale k tomu aby s nimi niekto vôbec aj jednal, potrebujú viac ako 500 podporovateľov. Za prvé 4 hodiny od zverejnenia, už majú 72 podporovateľov. A čo vlastne chcú ?

Toto: „Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o dôchodcovskú infláciu alebo pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej výsluhovej dávky policajta, vojaka, colníka, ZVJS, NBÚ, SIS, hasiča, záchranára (poberateľa dôchodku z osobitného systému) zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor vykázanej príslušným Útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa zvýšenie týchto výsluhových dávok vykonáva a čísla 15,  zistená suma sa zaokrúhli na najbližší desať eurocent smerom nahor a následne sa vynásobí počtom rokov doby trvania služobného pomeru. Rovnako tak invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok aj sirotský výsluhový dôchodok “

Ja im držím palce, najmä preto, že sa nechcú len tak ľahko, bez boja, vzdať svojich práv. Príjemný deň praje doko.

Podrobnejšie o valorizácii píšem na        http://doko.blog.portal.sk/detail-podstata-valorizacie-d%C3%B4chodkov.html?a=54e2f3279d60c1a4f82164cb50879bcb


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

 1. Tzv. dôchodcovská inflácia vychádza z metodiky
  Štatistického úradu SR. Vypočíta sa index spotrebiteľských cien (inflácia) pre všetky domácnosti v celospoločenskom priemere a tiež aj indexy spotrebiteľských cien (životných nákladov) zvlášť pre každú zo sociálnych skupín domácností: zamestnancov, dôchodcov a za skupinu nízkopríjmových domácností. Výber reprezentantov pre všetky domácnosti, ako aj pre jednotlivé sociálne skupiny domácností je rovnaký. Spotrebiteľské ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb, kde obyvatelia obvykle nakupujú . Výpočet vychádza zo spotrebného koša, ktorý sleduje 704 položiek. Ceny sú zisťované počas prvých 20 dní každého sledovaného mesiaca.
  publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa uskutoční vždy,
  ak predkladateľ nevyhovel hromadnej pripomienke, s ktorou sa stotožnilo aspoň 500 osôb.
  (§ 10 zák. č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov...)
  publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. Valorizácia VD v roku 2019 bude v priemere nižšia ako bola v roku 2018
  tvrdí to Národná banka Slovenska:
  …” Do predloženého návrhu navrhujeme doplniť analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy o podrobnejší výpočet týchto vplyvov, ktorý by obsahoval počet dotknutých osôb, predpokladanú priemernú valorizáciu podľa platnej legislatívy, aj predpokladanú valorizáciu podľa navrhovanej novely zákona. Obsahovať by mala tiež informáciu o štruktúre poberateľov podľa odslúžených rokov. V predloženom návrhu navrhujeme tiež prehodnotiť predpokladané sociálne vplyvy a vplyv na hospodárenie domácností na negatívny. Keďže oproti platnej legislatíve je predpokladaná úspora na strane verejných výdavkov, znamená to, že priemerná valorizácia dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia by mala byť po navrhovanej novele nižšia, teda negatívne ovplyvní príjmy tých domácností, ktoré dávky sociálneho zabezpečenia poberajú …”
  publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014