Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Ako sa ľahšie vyznať v dôchodkovom systéme na Slovensku

...Väčšina čitateľov zrejme vie, že systém sociálneho zabezpečenia na Slovensku je veľmi zložitý.....

Aby sme sa v ňom aspoň v hrubých rysoch zorientovali je potrebné zoznámiť sa minimálne so 4 zákonmi.

1. Zákon č.100/1988 o sociálnom zabezpečení (Tiež ho nazývali zákonom  dôchodkového zabezpečenia, ktorý vychádzal z princípu  pracovnej zásluhovosti). Právo na sociálne zabezpečenie podľa tohto zákona sa zaručuje všetkým občanom. Dávky sociálneho zabezpečenia poskytuje štát. Dávky sociálneho zabezpečenia nepodliehajú dani.Právo na dávky sociálneho zabezpečenia nezaniká uplynutím času. Výška dávok dôchodkového zabezpečenia závisí predovšetkým od pracovných zásluh, a to od dĺžky doby zamestnania, a od výšky dosahovaných zárobkov. Zároveň sa uplatňujú aj sociálne hľadiská, najmä v zabezpečení pozostalých pri strate živiteľa, v zabezpečení invalidných občanov a pri zvyšovaní výmer dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu dôchodcov a ich rodín. Dávky sociálneho zabezpečenia sa zvyšujú v závislosti od rastu príjmov z pracovnej činnosti a v súlade s rastom životnej úrovne pracujúcich. (§1) Zákon platil do 31.12.2003

2. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. (Tiež ho nazývame ako povinný I. pilier dôchodkového zabezpečenia, ktorý zabezpečuje štát cez Sociálnu poisťovňu) Sociálne poistenie podľa tohto zákona je dôchodkové poistenie, a to starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia (§2)Z dôchodkového poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú dôchodkové dávky, a to zo starobného poistenia a)  na zabezpečenie príjmu v starobe: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok; b) pre prípad úmrtia: vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok. (§13) Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak. (§ 65) Zákon nadobudol účinnosť 1.1.2004

3.Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení. (Tiež ho nazývame ako povinný II. pilier dôchodkového zabezpečenia. Ide o súkromný, tzv. kapitalizačný alebo sporivý pilier, ktorý reprezentujú súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti.) Starobné dôchodkové sporenie je sporenie podľa tohto zákona, ktorého účelom je spolu s dôchodkovým poistením podľa zákona č. 461/2003 zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe a pozostalým pre prípad smrti. (§2) Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok, a to formou doživotného dôchodku, dočasného dôchodku, programového výberu. Zo starobného dôchodkového sporenia sa tiež vypláca pozostalostný dôchodok, a to vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok. Zo starobného dôchodkového sporenia sa ešte vypláca výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde.  (§ 29) Podmienka vyplácania starobného dôchodku je splnená vtedy, ak sporiteľ dovŕšil dôchodkový vek. (§30) Zákon nadobudol účinnosť 1.2.2004

4.Zákon č. 650/2004 o doplnkovom dôchodkovom sporení. (Tiež ho nazývame ako dobrovoľný  III. pilier dôchodkového zabezpečenia. Ide o súkromný, tzv. kapitalizačný alebo sporivý pilier, ktorý reprezentujú súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti.) Doplnkové dôchodkové sporenie podľa tohto zákona je zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie od účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia a zamestnávateľov. Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a pri skončení výkonu práce. (§ 2) Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak  mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku alebo mu vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z. z., alebo ak dovŕšil 62 rokov veku. (§ 16) Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2005.

Pozorní čitatelia si určite všimnú rozdiely medzi jednotlivými zákonmi. To je prvý predpoklad pre ich motiváciu ako si zabezpečiť čo najlepší príjem v starobe. Pozdravuje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014