Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Aj právnici ministra obrany sa môžu mýliť

... od hodnosti KAPITÁN v zálohe zákon vyžaduje: Zodpovednosť za bojovú, odbornú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť príslušníkov podriadených jednotiek.Vedenie samostatnej agendy alebo velenie organizačnej odbornej súčasti veliteľstva alebo štábu úrovne prápor a brigáda ...

Náhodou som dnes počúval v médiách ministra Gajdoša ako znova obhajoval známe fakty a to, že zákon neporušil a na povýšení (menovaní)  trvá.  Argumentoval tým, že ust. § 21 ods. 12 a 13 zákona mu to umožňuje.  Áno je tam, napísané, že  vojaka v zálohe možno mimoriadne vymenovať do vojenskej hodnosti alebo mimoriadne povýšiť do vojenskej hodnosti.  A tiež, že vojaka v zálohe do hodnosti brigádneho generála mimoriadne vymenúva a do ďalších generálskych hodností mimoriadne povyšuje prezident Slovenskej republiky na návrh ministra; do ostatných vojenských hodností vojaka v zálohe vymenúva alebo povyšuje minister. Nič viac. Upozorňujem na slovo „možno“. Ak by som bol na jeho mieste ja, tak by som sa pýtal. Ak teda možno tak koho, kedy, do akej hodnosti, začo a podľa akej právnej normy. Inak sa dá povedať, že toto ustanovenie zákona je obsolétne (prekonané, nepoužívané, zastarané).

1. Totiž aj právnici na ministerstve obrany by mali začať Ústavou SR. Tá hneď v Čl. 1  ods. (2) stanovuje toto: Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Spýtal by som sa ministerských právnikov polopate, podľa akého paragrafu a akého zákona môže byť vojak v zálohe z hodnosti desiatnik povýšený (menovaný)  do hodnosti kapitán ?  A odpoveď by mala byť, že žiadny paragraf to nestanovuje a ani žiadny paragraf nedeleguje výkon práva na iný právny predpis.

2. Potom by bolo potrebné jednoznačne definovať, koho možno považovať za vojaka v zálohe. Ku podivu to zákon stanovuje presne. A tak sa dozvieme aj to, že za vojenské hodnosti vojakov v zálohe sa považujú vojenské hodnosti dosiahnuté podľa osobitného predpisu, ktorým je § 42 zákona č. 281/2015 Z. z. A z neho sa dozvedáme, že každému vojakovi v zálohe patrí príslušná vojenská hodnosť.

3. Aká hodnosť to bude, nezávisí na svojvôli nikoho, ani ministra. Vojenská hodnosť totiž musí zodpovedať pripravenosti vojaka v zálohe na výkon činností uvedených v prílohe č. 2 spomínaného zákona. A z tejto prílohy sa dozvieme, že napríklad od hodnosti KAPITÁN sa vyžaduje: Velenie rote alebo organizačnému celku úrovne rota podľa rozkazov veliteľa. Zodpovednosť za bojovú, odbornú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť príslušníkov podriadených jednotiek.Vedenie samostatnej agendy alebo velenie organizačnej odbornej súčasti veliteľstva alebo štábu úrovne prápor a brigáda s dosahom na podriadené súčasti alebo velenie vyžadujúce súčinnosť s ostatnými organizačnými prvkami. Príprava koncepčných, vykonávacích alebo normotvorných dokumentov. Samostatné odborné špecializované činnosti s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činností, riadenie a koordinácia nosných častí komplexu zložitých systémov s nárokmi najmä na tvorivé a komunikačné schopnosti, výkon individuálnych agend, technických a technologických vysokoodborných činností.

PLUKOVNÍK by mal zvládnuť: Velenie brigáde alebo inému vojenskému organizačnému celku zloženému z viacerých systémových súčastí úrovne prápor, letka alebo podobných organizačných prvkov. Velenie štábu operačného veliteľstva. Velenie vojenskému útvaru, úradu alebo zariadeniu s dosahom na celé ozbrojené sily. Velenie organizačnej súčasti na strategickom stupni riadenia. Zastupovanie veliteľa zložitého organizačného celku určeného systemizáciou. Vysokošpecializované odborné činnosti alebo zložité analytické činnosti, ktorých výsledkom sú riešenia zásadného charakteru, koordinácia komplexov systémov s nárokmi najmä na mimoriadne tvorivé, riadiace, komunikačné a podobné schopnosti. Riadenie a koordinácia komplexu zložitých systémov s rozsiahlymi vnútornými aj vonkajšími väzbami. Tvorba podkladov do koncepcií a programov rozvoja na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.

4.Tvorcovia zákona zrejme úmyselne stanovili, že  povýšiť (menovať) vojaka v zálohe možno iba takým spôsobom ako to určuje zákon. A to je vtedy, ak je vojak v zálohe povolaný na mimoriadne cvičenie a je teda v uniforme. Pritom vojakom mimoriadnej služby je  vojak v zálohe povolaný na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl, ktorému bol v období krízovej situácie nariadený výkon mimoriadnej služby. Len týchto vojakov v zálohe môže podľa ust. § 15a  a §15b zákona veliteľ povýšiť (menovať)  do vyšších hodností. Inú kategóriu vojakov v zálohe zákon neumožňuje vôbec povýšiť (menovať).

Takže, mne to stále vychádza tak, že povýšiť (menovať) hocikoho z vojakov v zálohe, z desiatnika na kapitána sa nedá, lebo žiadny zákon nestanovuje rozsah a spôsob ako to vykonať. Príjemný deň praje doko.

Vojsko | stály odkaz

Komentáre

 1. Poznámka
  Iba malá poznámka. Vymenovať možno v poddôstojníckom zbore do hodnosti vojak 1.stupňa, v dôstojníckom zbore do hodnosti poručík a v generálskom zbore do hodnosti brigádny generál. Povýšiť v hodnosti možno iba o jeden stupeň. O tomto hovorí zákon č.281/2015 o štátnej službe PrV, ale i ustanovenia branného zákona č. 570/2005 platné pre vojaka mimoriadnej služby. Vojak v zálohe síce nie je ani PrV ani povolaný vojak v zálohe na výkon mimoriadnej služby, ale ustanovenia o menovaní resp. povýšení do hodností vychádzajú z vyššie uvedeného rámca, ako i služobného predpisu. Samozrejme musia byť splnené kritéria. Takže podľa môjho názoru by mali ministri obrany postupovať podľa vyššie uvedených pravidiel, po splnení kritérií a nie ako "svojvôľa" , čo sa javí ako papalašizmus, na ktorý tak negatívne poukazuje verejnosť. V rámci TB ministra obrany by som skôr uvítal zverejnenie jeho jasnej predstavy k eliminácii takejto "svojvôle" a nastavenie jasných pravidiel a kritérií a nie obhajobu platného stavu. S touto kauzou však súvisi i stav výcviku a prípravy záloh, tak ako predpokladá zákon o brannej povinnosti, ale to je už iná téma.
  publikované: 27.01.2017 12:57 | autor: Ľuboš (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. je to etický problém
  Nemyslím , že je to právny problém , určite je právne ” všetko možné “, resp. ” nemožné ” , ale nedokázateľne.
  Nie je čo právne riešiť , nebol podaný podnet na riešenie.
  Je to však problém odborný, názorový, mravný a etický.
  Je to základný problém OS SR. Odbornosť verzus lojálnosť k ministrovi nominovanému z politickej strany.
  .
  publikované: 29.01.2017 15:33 | autor: Vladimír Petrík (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014